TOTO JE TESTOVACÍ PROSTŘEDÍ. POJIŠTĚNÍ SJEDNEJTE NA WWW.PETEXPERT.CZ.

Informace o ochraně osobních údajů

Poučení o zpracování osobních údajů pro klienty zúčastněné v pojištění PetExpert (dále jen „Poučení“)

Společnost PetExpert Europe s.r.o., poskytovatel pojištění PetExpert, zpracovává osobní údaje vždy v souladu s platnými právními předpisy, tj. se zákonem č. 101/2000 Sb. (z. o ochraně osobních údajů) (dále jen „Zákon“) a s účinností ode dne 25. května 2018 také nařízením EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které v některých ohledech úpravu Zákona nahradí (dále jen „Nařízení“).

Níže shrnujeme důležité informace o zpracování osobních údajů, které nám v souvislosti s Vaší účastí v pojištění PetExpert poskytnete.

Poučení o zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů

PetExpert Europe s.r.o., se sídlem Rohanské nábřeží 678/23, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 06737072 (také jen „PETEXPERT“), telefon: 295562562, e-mail: info@petexpert.cz, webová stránka: www.petexpert.cz.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

PETEXPERT zpracovává osobní údaje poskytnuté mu Klientem prostřednictvím formuláře registrace k pojištění, formuláře osobního profilu klienta nebo jinou cestou, např. telefonicky, písemně. Zpracovávané osobní údaje tak mohou zahrnovat zejména:
Osobní údaje běžné: jméno a příjmení, e-mailová adresa, adresa bydliště, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, rodné číslo, jednotlivé platby pojistného, a dále v souvislosti s elektronickým přístupem k webové stránce a mobilní aplikaci PetExpert IP adresa, soubory cookies a device identifikátor zařízení Klienta (např. mobilního telefonu používajícího mobilní aplikaci PetExpert).
Osobní údaje citlivé, resp. zvláštní kategorie (čl. 9 Nařízení): žádné.

Účel zpracování osobních údajů a právní základ pro zpracování

Osobní údaje Klientů jsou zpracovávány za účelem zajištění jejich řádné účasti v pojištění PetExpert, tj. zejména jejich registrace, zpracování a přiřazení jimi zaplaceného pojistného a komunikace s Klienty, včetně vystavení Přihlášky do pojištění a při likvidaci pojistných událostí. Dále jsou data použita v anonymizovaném režimu k modelování pojistného rizika a tvorbě obchodní strategie a cílení reklamy na nové klienty.

V rámci tohoto účelu zpracování tak bude ke zpracování osobních údajů docházet zejména:
1) při identifikaci Klienta a jeho pojistného dle a v rozsahu jím poskytnutých údajů tak, aby Klient mohl sledovat stav svého pojištění,
2) pro vnitřní komunikaci s Klientem (např. zasílání novinek, automaticky generovaných upozornění a autorizačních požadavků, potvrzení o likvidaci pojistných události a jiných zpráv a vystavení Přihlášky do pojištění a souvisejících dokumentů),
3) pro vnější komunikaci PETEXPERT (např. zobrazení v seznamu Klientů, zpracování statistických přehledů o Klientech a přijatého pojistného a případně další vždy v rozsahu souhlasu Klienta), a to na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, který PETEXPERT udělil Klient, a dále
4) v souvislosti s plněním právních povinností PETEXPERT, jak jsou, případně budou stanoveny právními předpisy České republiky a/nebo EU, nebo
5) pokud to bude nezbytné k ochraně práv a právních nároků PETEXPERT (dle Zákona), nebo pro účely oprávněných zájmů PETEXPERT nebo jiných osob (dle Nařízení); oprávněnými zájmy dle Nařízení můžou opět být zejména případy ochrany práv a právních nároků PETEXPERT.

Zdroje osobních údajů

Zpracovávané osobní údaje jsou získávány od Klientů, a to zejména v souvislosti s účastí v pojištění PetExpert a případně v rámci další komunikace s Klienty, ať už osobní, telefonické, písemné nebo jiné, a z jiných podkladů a dokumentů, které Klient společnosti PETEXPERT poskytne.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů je vždy dobrovolné a Klient má právo svůj souhlas kdykoli odvolat, a to zcela nebo i částečně. Souhlas lze odvolat prostřednictvím písemným oznámením zaslaným na adresu sídla PETEXPERT nebo na jeho e-mailovou adresu, jak jsou uvedeny výše.

Ode dne, kdy je odvolání souhlasu oznámeno PETEXPERT, může PETEXPERT zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu, jakému svědčí jiný právní důvod zpracování, tj. zejména při plnění svých právních povinností nebo pro účely ochrany práv a právních nároků, jak jsou popsány výše.

Subjekty zpracovávající osobní údaje

Osobní údaje zpracovává přímo PETEXPERT, a to v písemné a elektronické formě. Osobní údaje mohou pro PETEXPERT takto zpracovávat také další subjekty v postavení tzv. zpracovatelů, se kterými Správce uzavře smlouvu o zpracování osobních údajů.

Zpřístupnění údajů jiným osobám

Osobní údaje dále mohou být zpřístupněny subjektům oprávněným dle zvláštních právních předpisů (např. orgánům činným v trestním řízení, apod.) a osobám v pozici zpracovatelů osobních údajů činných pro PETEXPERT, se kterými bude PETEXPERT při poskytování a zajištění provozu svých služeb spolupracovat. Aktuální seznam zpracovatelů spolupracujících s PETEXPERT tyto na žádost zašle Klientovi na jeho e-mailovou adresu.

Se zvláštní předchozím souhlasem subjektu údajů mohou být osobní údaje zpřístupněny i dalším osobám, případně veřejnosti, v souvislosti s veřejnou prezentací a marketingovou činností Správce.

Období, pro které subjekt souhlasí se zpracováváním a doba uložení osobních údajů

Souhlas se zpracováním se uděluje na celé období účasti Klienta v pojištění PetExpert. Období, pro které je souhlas udělen, končí také odvoláním souhlasu (viz také výše).

Osobní údaje budou zpracovány a uloženy po dobu účasti Klienta v systému PETEXPERT. Poté, co bude účast Klienta v pojištění PetExpert ukončena, uchovává PETEXPERT osobní údaje příjemce po dobu 5 let od takovéhoto ukončení účasti.

Další informace o právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Osobám – subjektům údajů, jejichž osobní údaje PETEXPERT zpracovává, přiznává Zákon a Nařízení vedle práv již uvedených výše také zejména práva shrnutá níže. PETEXPERT se snaží vycházet subjektům údajů při naplňováním těchto jejich práv v co největší míře vstříc.

Právo na přístup k osobním údajům dle § 12 Zákona: Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu PETEXPERT povinen tuto informaci (obsahující vždy sdělení dle § 12 odst. 2 Zákona) bez zbytečného odkladu předat.

Ochrana práv dle § 21 Zákona: Každý subjekt, který zjistí nebo se domnívá, že Správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může subjekt požádat Správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby Správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů).

Dle Nařízení má subjekt údajů zejména tyto práva:


Právo na přístup k osobním údajům: Subjekt údajů má právo získat od PETEXPERT potvrzení, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům.
Právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování: Subjekt údajů má právo (v případech stanovených Nařízením) požádat PETEXPERT o opravu nebo doplnění nesprávných, resp. neúplných osobních údajů, požádat o výmaz osobních údajů, pokud odpadl nebo není dán důvod pro jejich zpracování, případně požádat o omezení zpracování osobních údajů v souvislosti s řešením okolností zpracování osobních údajů u PETEXPERT.
Právo vznést námitku: Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést u PETEXPERT námitku proti zpracování jeho osobních údajů zpracovávaných pro účely oprávněných zájmů PETEXPERT nebo jiných osob (dle Nařízení); oprávněnými zájmy dle Nařízení můžou být zejména případy ochrany práv a právních nároků PETEXPERT.
Právo na přenositelnost údajů: Subjekt údajů má (za podmínek stanovených v Nařízení) právo získat své osobní údaje od PETEXPERT a předat je jinému správci osobních údajů.
Právo podat stížnost u dozorového úřadu: Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů bylo porušeno Nařízení. Tímto dozorovým úřadem bude pro subjekty údajů s bydlištěm v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.


Aktuální platné znění Poučení o ochraně osobních údajů je vždy zveřejněno na www.petexpert.cz.

V Praze, 1.1.2022

Máte konkrétní dotaz, který jsme zde nezodpověděli? Jsme na chatu nebo na telefonu 295 562 562.